Infinito 30ml MKDS taimehaiguste tõrjeks

7.80 €

260.00 €/L

Soovikorv

Saadavus

  • E-pood 9 tk
  • Laagri 9 tk
  • Tähesaju 2 tk

Tarne alates: 1-7 tööpäeva

Loe edasi

Taimekaitsevahend! Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil olevaid juhiseid. Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgi-ebajahukaste tõrjeks kurgil kasvuhoones, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul ja kapsastel.

Kasulik info

NORM 14–40 ml lahustada 10 l vees. Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, kurgi-ebajahukaste tõrjeks kurgil kasvuhoones, ebajahukaste tõrjeks sibulal, porrul ja kapsastel. KASUTAMINE. Haiguste tõrjeks taimedel: kartulid, kurgid, sibulad, porrulaugud, peakapsad, lillkapsad, brokoli ja spargelkapsad. Tõrjutavad haigused: ebajahukaste, lehemädanik, pruunmädanik. Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendi ja ohutuskaardiga. ETTEVAATUST! H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud ohtlike ainete kahjutustamise korrale. SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide). SPo1 Pärast nahaga kokkupuudet eemaldada vahend esmalt kuiva riidelapiga ja seejärel pesta nahka rohke veega. SPo5 Enne uuesti sisenemist tuleb töödeldud alasid / kasvuhooneid põhjalikult ventileerida, kuni pihustatud toode on kuivanud. Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötamisel kasutada eririietust (kummisaapad, kummikindad, peakate, spetsiaalne tööülikond). Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad, samuti kaitseriietus (ka kinnaste sisepind). Esmaabi! Üldine teave: Kannatanu viia ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/transportida stabiilses, külili asendis. Eemaldada kohe preparaadiga saastunud riided ning kahjutustada need ohutult. Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ning lasta tal puhata. Pöörduda kohe arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada kohe kemikaaliga saastunud rõivad ja jalanõud. Pesta koheselt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400-ga, lõpuks loputada veega. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Silma sattumisel: eemaldada kontaktläätsed (kui kasutatakse) ning loputada silmi koheselt rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 min. Ärrituse tekkimisel ning püsimisel pöörduda silmaarsti poole. Allaneelamisel: Loputada suud veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda kohe arsti või mürgistuskeskuse poole. Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida külmumise eest. Hoida otsese päikesevalguse eest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Tootja tagab preparaadi säilimise suletud anumas, nõuetekohasel hoiustamisel, vähemalt kolm aastat valmistamiskuupäevast alates. Pakendite kahjutustamine: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid. Pritsimisel jälgida, et preparaat ei kanduks tuulega vette. Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada. Toimemeviis: Infinito on süsteemne ja translaminaarsete omadustega fungitsiid kartuli-lehemädaniku, kurgi (kasvuhoones), porru ja kapsa ebajahukaste vastu. Infinito on suurepärane preparaat vältimaks resistentsuse tekkimist ka kõige agressiivsematel lehemädanikutekitaja ja ebajahukaste tüvedel. Infinito sisaldab kahte teineteist täiendavat toimeainet: uus unikaalse molekulistruktuuriga fluopikoliid ning propamokarbhüdrkloriid, mida Bayer CropScience on kasutanud juba aastaid ning mille suhtes lehemädanikutekitaja seniajani ei ole oma vastuvõtlikkust kaotanud. Infinito mõjutab aktiivselt haigustekitajat selle kõikides arengufaasides, takistades spooride vabanemist eoskotist, zoospooride ja tsüstide moodustumist, vähendades oluliselt zoospooride liikumisvõimet, pidurdades tsüstide idanemist, takistades nii otsest kui kaudset sporangiumide idanemist, mütseeli tungimist taime kudedesse ning peatades seeneniidistiku kasvu.

Bränd MKDS

Lisainfo

Pakendi kaal 0.045 kg
Pakendi pikkus 5 cm
Pakendi laius 5 cm
Pakendi kõrgus 10 cm
SKU HI110809
EAN 4771315388775

Kohaletoimetamise võimalused

Omniva pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Smartpost pakiautomaat alates 3.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Omniva kuller alates 5.99 €

Saadetakse 2-7 päeva jooksul

Kulleri tööaeg E-R 8-20 L 10-16 kuni 49,99 kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

OSC Kuller- suured kaubad alates 23.90 €

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

OSC kulleri tööaeg E-R 9-17 alates 50kg. Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Tähesaju Hortes Tasuta!

Saadetakse 2-4 päeva jooksul

Palun jää ootama e-kirja, et kaup on komplekteeritud!
E-N tellitud - kaup kätte ülejärgmisel päeval alates kella 17.
R-P tellitud - kaup kätte T alates kella 17.
Lisainfot leiad transpordiviisid

Tulen ise järele Laagri Hortes Tasuta!

Saadetakse 1-7 päeva jooksul

Ainult elupuude kättetoimetamine. Lisainfot leiad elupuude kättesaamine

Kiirkuller Tallinnas E-R kl 15-17 alates 5.90 €

Saadetakse 1 päeva jooksul

Citykulleri kiiruller toob kaubad E-R kella 15-17 ainult Tallinna piirkonda. Sama päeva tellimus enne kl 12. Peale kl 12 tellimused viime kohale järgmisel päeval 15-17 ja nädalavahetuse tellimused viime kohale E kl 15-17. Lisainfot leiad transpordiviisid

Saadame kinnituse e-mailiga! Tasuta!

Saadetakse 0 päeva jooksul

Vaata nõuandeid

  • Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

    Video: Kuidas kaitsta taimi kahjurite eest? Kas valida looduslikud hooldusvahendid või keemilised taimekaitsevahendid?

Populaarsemad tooted

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

Score 250 EC 2ml taimehaiguste tõrjeks

3.10 €

Lisa soovikorvi
Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

Vasksulfaat 300 g Baltic Agro

5.99 €

Lisa soovikorvi
Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

Viljapuude pritsimise komplekt 750 g Baltic Agro

7.50 €

Lisa soovikorvi
Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

Raudsulfaat 800 g Baltic Agro

4.50 €

Lisa soovikorvi
Väävel 200 g Baltic Agro

Väävel 200 g Baltic Agro

4.49 €

Lisa soovikorvi
Tagasi üles